Skip to content

Omdat cijfers én gegevens tellen!

Privacystatuut

Administratiekantoor Varwijk tevens h.o. Varwijk Administratie & Advies. Varwijk Administratie & Advies, gevestigd aan Zuiderbuuren 1, 9363 HK Marum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatuut.

Contactgegevens:
Adres: Zuiderbuuren 1, 9363 HK Marum
Telefoon: 0594641305
Website: www.akvm.nl
e-mail: info@akvm.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Varwijk Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, BSN, huwelijkse staat, gegevens echtgenoot en kinderen, inkomens gegevens, WOZ gegevens, hypotheek gegevens en bank gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Varwijk Administratie & Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Lidmaatschap vakvereniging (indien van toepassing)
Deze verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de betrokken persoon. Dit op het gebied van arbeidsrecht en het sociaal zekerheids- en sociale beschermingsrecht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Varwijk Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, vitale belangen, algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Varwijk Administratie & Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Varwijk Administratie & Advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Varwijk Administratie & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij houden wij rekening met bewaartermijnen die wettelijk zijn bepaald door o.a. de overheid en de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Varwijk Administratie & Advies deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Varwijk Administratie & Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Varwijk Administratie & Advies uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Bij die derden dient u vooral te denken aan de Belastingdienst, bedrijfspensioenfondsen, ziekteverzuimverzekeraars en het UWV zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Varwijk Administratie & Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Wij gebruiken daarnaast slechts analytische cookies die geen inbreuk vormen op privacyregels. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen opuw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Varwijk Administratie & Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u aan te wijzen organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@akvm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Varwijk Administratie & Advies wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Via deze link kunt u daar terecht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Varwijk Administratie & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@akvm.nl

Marum, mei 2018.

Wilt u deze privacy statement downloaden? Dat kan, klik dan op deze link.